BILENIA

Miljözoner i Sverige

Sverige har nyligen infört nya miljözoner i flera städer runt om i landet. Syftet med dessa zoner är att minska luftföroreningarna och förbättra luftkvaliteten i stadsmiljöer. Miljözonerna innebär att vissa fordon inte längre får köra in i vissa områden i städerna.

Miljözoner är en del av en större satsning för att minska utsläppen från fordon och förbättra hälsan för boende i städer. Genom att begränsa tillgången till områden med höga halter av föroreningar, så hoppas man kunna minska risken för hälsoproblem som kan uppstå på grund av luftföroreningar.

För att kontrollera vilka fordon som får köra in i miljözonerna, så införs en obligatorisk miljömärkning för fordon. Märkningen visas på fordonets registreringsskylt och visar vilken miljöklass fordonet tillhör. Detta gör det möjligt för myndigheterna att enkelt kontrollera vilka fordon som får köra in i miljözonerna.

Miljözonerna är ett steg i rätt riktning för att förbättra luftkvaliteten i städer och skydda hälsan för boende. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att minska våra utsläpp och bidra till en bättre miljö. Genom att välja miljövänliga alternativ, som el- eller hybridbilar, så kan vi alla bidra till att minska luftföroreningarna och förbättra vår livskvalitet.

Från och med den 1 januari 2020 kan kommuner införa miljözon klass 1, 2 eller 3 i sin kommun.

Nedan är beskrivs dem olika miljözoner enligt Transportstyrelsen: 

Miljözon klass 1

Grundregeln är att en tung lastbil eller tung buss får köra i en miljözon klass 1 i sex år från första registrering, innevarande år oräknat. Undantag från den grundregeln är att

  • fordon som uppfyller avgaskrav bättre än Euro II (från 1 september 2013, bättre än Euro III) får köra i miljözoner i åtta år, registreringsåret oräknat
  • Fordon som uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI får köras i denna miljözon.

Miljözon klass 1 för tunga fordon finns idag i

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Mölndal
  • Uppsala
  • Helsingborg
  • Lund
  • Umeå.

Miljözon klass 2

Miljözon klass 2 omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få köra i miljözon klass 2 måste fordonen med såväl gnisttända motorer (t.ex. bensinmotor) som kompressionstända motorer (dieselmotor) uppfylla Euroklass Euro V eller Euro VI. Från och med den 1 juli 2022 skärps kraven för bilar med kompressionstända motorer till att de ska uppfylla Euro VI.

Miljözon klass 3

I miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro VI. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro VI.